HOME | Welcome | Biography | Art Works | Links | Nota - Blog | Contact
The Layer of Circles
2004年10月13日〜30日 

MANU Gallery
13th - 30th Oct.
Noriaki Hayashi, Takashi Muto, Yoko Yamada, Ichiro Tsubaki, Haruko Asozan
Hungarian Academy of Fine Arts
14th - 30th Oct.
Chiaki Kurumizawa, Yusaku Fujiwara
Gallery IX
15th - 29th Oct.
Takumi Sejima, Kazumi Ogose, Yuko Tsukamoto, Norio Nakata, Koji Kakutani, Hiroto Murakami, Miu Edamatsu, Ritsuko Takeda, Koichi Hagawa, Yasuhiro Okazaki, Ichiro Tsubaki, Noriaki Hayashi, Takashi Muto, Chiaki Kurumizawa, Yusaku Fujiwara

Organize : Eross Istvan
MAMU Gallery
1071 Damajanich ut 39 Budapest Tel:06-30-49-23705
Hungrian Academy of Fine Arts
1073 Andrassy ut 69 - 71 Budapest Tel:;36 1 3428556
Ballery IX
1092 Raday ut 27 Budapest Tel:456-05-35

All Rights Reserved, Copyright (C) Noriaki Hayashi. E-mail nori884@yahoo.co.jp